Ruhsat İşlemleri

İMAR DURUMU BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

İMAR DURUMU BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalı veya mal sahibinin vekalet verdiği Şahıslar)
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Aplikasyon Krokisi 
MİMARİ AVAN PROJE İNCELEME AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi veya mimari proje müellifi veya yapı denetimi üstlenen firma tarafından imzalı)
 2. İmar Durumu (son 1 yıla ait)
 3. Yapı Aplikasyon Projesi (Yapıya ait aplikasyon krokisi + çıkma iz düşümlü bina aplikasyonu + tesviye kotları + yol kotu tutanağı) (serbest harita mühendisi veya lisanslı harita kadastro bürolarınca hazırlanmış)
 4. Yapı Denetimli Projeler için Yapı Denetim Onayı Yapılmış Mimari Proje (dwg formatında cd)
İMAR YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ

YENİ YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

Ek Dökümanlar İçin Tıklayınız.... 

YENİ YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

 

 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalı veya mal sahibinin vekalet verdiği Şahıslar başvurabilir. Ancak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 2. Maddesine göre ‘Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.’  )
 2. İmar Durumu (son 1 yıla ait)
 3. İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
 4. Yapı Aplikasyon Projesi (Yapıya ait aplikasyon krokisi + çıkma iz düşümlü bina aplikasyonu + tesviye kotları + yol kotu tutanağı) (serbest harita mühendisi veya lisanslı harita kadastro bürolarınca hazırlanmış)
 5. Kanal Kot Tutanağı ( TESKİ tarafından onaylanmış)
 6. Yapının Proje Müelliflerinden;

  • Proje müellifi taahhütnamesi (mimari+ statik +mekanik + elektrik + harita + jeoloji + jeofizik) (EK- FORM _1)
  • İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
  • imza sirküleri
  • Büro Tescil Belgesi

      7. Yapı Müteahhitliği Bir Firma Tarafından Üstlenildiği Takdirde;

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)
  • Ticaret Odası Kaydı
  • Vergi Dairesi Kaydı
  • İmza Sirküleri
  • Mal Sahibi İle Yapılan İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)
  • Kimlik Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi

      8. Yapı Müteahhitliği Mal Sahibi Tarafından Üstlenildiği Takdirde (Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası YAMBİS üzerinde kayıtlı olmalı);

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)

      9. Yapının Şantiye Şefliğini Üstlenenlerden;

  • Şantiye Şefi Taahhütnamesi (EK- FORM _6)
  • Diploma Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
  • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • İmza Sirküleri
  • Sigorta Sicil Kaydı

      10. Yapı Denetimi Üstlenecek Yapı Denetim Kuruluşundan;

  • Yapıya İlişkin Bilgi Formu + Sözleşme + Taahhütname
  • Yapı Denetçilerine Ait Denetçi Belgeleri
  • Yapı Denetçilerine Ait İkametgah Belgeleri
  • Yapı Denetim Kuruluşuna Ait Vergi Levhası
  • Yapı Denetim Kuruluşuna Ait Faaliyet Belgesi
  • Yapı Denetim Kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Yapı Denetim Şirket Yetkilisine Ait İmza Sirküsü
  • Yapı Denetim İzin Belgesi
  • Yapı Kontrol Formu
  • Yapı Denetim Bedeli Dekontu (aslı)

        11. Yapıya İlişkin Projeler

  • Mimari Proje (6 Takım)
  • Statik Proje + Statik Hesaplar + İskele Projesi (5 Takım)
  • Elektrik Proje (5 Takım)
  • Mekanik Projeler (5 Takım)(Sıhhi Tesisat projeleri TESKİ tarafından onaylı)
  • Zemin EtüdüSıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

SIHHİ MÜESSESE AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Tapu (Kiracılar ibraz edecek)

 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi (12.10.2004 tarihinden önceki yapılarda zorunlu değil)

 3. Kiralık ise kira kontratı

 4. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

 5. Faaliyet Belgesi (İlgili Meslek Odasından)

 6. Şirket ise İmza Sirküleri

 7. Ustalık Belgesi (ustalık gerektiren mesleklerden ise)

 8. Gerekli olan işyerlerinden, Hijyen Eğitim Sertifikası (iş yerinde bulundurulacak)

 9. Her 250 m2’ ye  1 Ad. olmak şartı ile (asgari 6 Kg.luk ) yangın söndürme cihazı

10. İş Yerinde Kaçak akım rölesi mevcut olması gerekir

11.Taşınmaz ticareti için Faaliyet alanı, en az 20 m2 olacaktır.

12. Tapu Kütüğünde mesken olarak kayıtlı ise kat maliklerinin tamamından Muvafakat (Apartman karar

     defterinde oy birliği olmalı)

 

NOT: İş yerini devredenler için yukarıdaki belgelerin bazılarında değişiklik olabilir. Zabıta Müdürlüğümüz ile iletişim kurmanız gerekmektedir.II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Tapu Sureti (Kiracılar İçin)

2- Yapı Kullanım İzin Belgesi

3- Kapasiteye bağlı işletmelerden kapasite raporu

4- Tesiste bulunan aletlerin çalışma durumunu gösteren yerleşim planı

5- Faaliyet Belgesi (İlgili Meslek Odasından)

6- Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

7- İmza Sirküleri (Şirket ise)

8- Ustalık Belgesi (ustalık gerektiren mesleklerden ise)

9- İşletme atıkları ve bunların bertarafı hakkında rapor ( motor yağı, metal, plastik vs. atıklar)

10- Tehlikeli atıklar ile ilgili lisansa tabi ise belgesi

11- ÇED görüş yazısı (Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak)

12- Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak)

13- Kira Kontratı (Kiralık ise)

14- TESKİ kanal bağlantısı uygunluk belgesi.

 

NOT: İş yerinin faaliyetine göre bu belgelerin bazılarına ilave belge istenebilir.(Örnek: itfaiye raporu)

Umuma Açık İşletmeler İçin
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE İŞYERLERİ RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

B

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

1.

TAPU FOTOKOPİSİ (Kiracı İse)

2.

VERGİ KAYDI BEYANI

3.

TİCARİ FAALİYET BELGESİ BEYANI (ODA KAYIT BELGESİ BEYANI )

4.

İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

5.

ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIK RAPORU (‘’Bulaşıcı Hastalığı Yoktur’’ İbareli olup iş yerinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulacak ve her 6 ayda bir yenilenecek)

6.

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI (Noter Tasdikli Asıl Sureti–Mesul Müdürlük İçin)

7.

USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir.)

8.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Yabancı Uyruklulardan istenir.)

9.

YETERİ KADAR KAMERA (İş yerinde)

10.

KİRA KONTRATI (Kiralık İse)

11

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ


 

 

 

A

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

1.

TAPU FOTOKOPİSİ (Kiracı İse)

2.

VERGİ KAYDI BEYANI

3.

TİCARİ FAALİYET BELGESİ BEYANI (ODA KAYIT BELGESİ BEYANI )

4.

SAĞLIK RAPORU (‘’Bulaşıcı Hastalığı Yoktur’’ İbareli olup iş yerinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulacak ve her 6 ayda bir yenilenecek)

5.

HİJYEN EĞİTİMİ BELGESİ (İş yerinde bulundurulacak)

6.

ADLİ SİCİL KAYDI BEYANI

7.

USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir.)

8.

YETERİ KADAR KAMERA (İş yerinde)

9.

KİRA KONTRATI (Kiralık İse)

10.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Yabancı Uyruklulardan istenir.)

11

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

NOT:  1. İstenilen Belgeler Yönetmelik Gereği Son 6 (Altı) Aylık Olacaktır. İtfaiye Raporu Belediyemizce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yazışma ile talep edilecektir.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 530 | Toplam Ziyaret Sayısı: 4205794