Ruhsat İşlemleri

İMAR DURUMU BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

İMAR DURUMU BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalı veya mal sahibinin vekalet verdiği Şahıslar)
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Aplikasyon Krokisi 
MİMARİ AVAN PROJE İNCELEME AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi veya mimari proje müellifi veya yapı denetimi üstlenen firma tarafından imzalı)
 2. İmar Durumu (son 1 yıla ait)
 3. Yapı Aplikasyon Projesi (Yapıya ait aplikasyon krokisi + çıkma iz düşümlü bina aplikasyonu + tesviye kotları + yol kotu tutanağı) (serbest harita mühendisi veya lisanslı harita kadastro bürolarınca hazırlanmış)
 4. Yapı Denetimli Projeler için Yapı Denetim Onayı Yapılmış Mimari Proje (dwg formatında cd)
İMAR YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ

YENİ YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

Ek Dökümanlar İçin Tıklayınız.... 

YENİ YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

 

 1. Başvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalı veya mal sahibinin vekalet verdiği Şahıslar başvurabilir. Ancak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 2. Maddesine göre ‘Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.’  )
 2. İmar Durumu (son 1 yıla ait)
 3. İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
 4. Yapı Aplikasyon Projesi (Yapıya ait aplikasyon krokisi + çıkma iz düşümlü bina aplikasyonu + tesviye kotları + yol kotu tutanağı) (serbest harita mühendisi veya lisanslı harita kadastro bürolarınca hazırlanmış)
 5. Kanal Kot Tutanağı ( TESKİ tarafından onaylanmış)
 6. Yapının Proje Müelliflerinden;

  • Proje müellifi taahhütnamesi (mimari+ statik +mekanik + elektrik + harita + jeoloji + jeofizik) (EK- FORM _1)
  • İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
  • imza sirküleri
  • Büro Tescil Belgesi

      7. Yapı Müteahhitliği Bir Firma Tarafından Üstlenildiği Takdirde;

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)
  • Ticaret Odası Kaydı
  • Vergi Dairesi Kaydı
  • İmza Sirküleri
  • Mal Sahibi İle Yapılan İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)
  • Kimlik Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi

      8. Yapı Müteahhitliği Mal Sahibi Tarafından Üstlenildiği Takdirde (Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası YAMBİS üzerinde kayıtlı olmalı);

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)

      9. Yapının Şantiye Şefliğini Üstlenenlerden;

  • Şantiye Şefi Taahhütnamesi (EK- FORM _6)
  • Diploma Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalı)
  • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • İmza Sirküleri
  • Sigorta Sicil Kaydı

      10. Yapı Denetimi Üstlenecek Yapı Denetim Kuruluşundan;

  • Yapıya İlişkin Bilgi Formu + Sözleşme + Taahhütname
  • Yapı Denetçilerine Ait Denetçi Belgeleri
  • Yapı Denetçilerine Ait İkametgah Belgeleri
  • Yapı Denetim Kuruluşuna Ait Vergi Levhası
  • Yapı Denetim Kuruluşuna Ait Faaliyet Belgesi
  • Yapı Denetim Kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Yapı Denetim Şirket Yetkilisine Ait İmza Sirküsü
  • Yapı Denetim İzin Belgesi
  • Yapı Kontrol Formu
  • Yapı Denetim Bedeli Dekontu (aslı)

        11. Yapıya İlişkin Projeler

  • Mimari Proje (6 Takım)
  • Statik Proje + Statik Hesaplar + İskele Projesi (5 Takım)
  • Elektrik Proje (5 Takım)
  • Mekanik Projeler (5 Takım)(Sıhhi Tesisat projeleri TESKİ tarafından onaylı)
  • Zemin EtüdüSıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

SIHHİ İŞYERLERİ

                                                                                                                                 

1.Tapu Fotokopisi                                                                                 

2.İskan Fotokopisi                                                                                 

(İskanı olmayan 2004 öncesi                                                                 

 yapılarda yapı ruhsatı veya                                                                   

 Elektrik,su aboneliği)                                                                           

3. N.Cüzdan Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. İmza Sirküleri                                                                                  

5.Kiralık ise Kira Kontratı                                                                      

6.Ustalık Belgesi                                                                                 

7.Oda Sicil Tasdiknamesi                                                                      

8. Vergi Levhası (Yoklama Fişi)                                                           

9. Tapu Kütüğünde Mesken Olarak                                                    

Görünen Yerlerde Kat Maliklerinin                                                          

Tamamından Apartman Karar                                                                  

Defterine( Oy Birliği ile )

 

Not: Belediyemizden alınan iş Yeri                                                

Açma ve çalışma ruhsatının, söz                                                        

Konusu iş yerinin iptali veya kapanışı                                                

Durumunda, geri iade edilmesi zorunludur                                        

II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

GSM

 

1 – Kapasiteye bağlı işletmelerden kapasite raporu

2 – Tesiste bulunan aletlerin çalışma durumunu gösteren yerleşim planı

3 – Oda Sicil Tasdiknamesi

4 – Vergi Levhası

5 – İmza Sirküleri

6 – Ustalık Belgesi

7 – Tapu Fotokopisi

8 – İskan Fotokopisi

9 – İşletme Atıkları ve Bunların bertarafı hakkında rapor ( Motor yağı,alüminyum atıklar vs.)

10 – Çalışan sayısı 50 ( elli ) kişiden fazla ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşletme Belgesi

11 – Çalışan Personel Hakkında detaylı bilgi, SGK Girişleri, Kimlik Fotokopileri, ustalık ve diğer yetki belgeleri

12 – Tehlikeli atıkları ile ilgili lisansa tabi ise belgesi

13 – ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesi

14 – Kira Kontratı

Umuma Açık İşletmeler İçin

UMUMA AÇIK İŞLETMELER İÇİN.

01Tapu Fotokopisi

02İskan Fotokopisi

03.Vergi Levhası

04.Esnaf Oda Sicil Tasdiknamesi

05.İmza Sirküleri  

06.Kiralık ise Kira Fotokopisi (Noter Onaylı)

07.Muhtardan İkametgah Belgesi

08.Muhtarlıktan Nüfus Cüzdan Örneği

09.Kat Maliklerinden İzin Belgesi  Dükkan ise  Oy Çokluğu – Mesken ise Oy Birliği ile alınmış Apartman Karar Defterine karar

10.N.Cüzdan Fotokopisi

11.İşyerinin mesafe kroki ( 100 metre için aranacak )

( Resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ve ana okullarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. )  

12.Hijyen belgesi

13- Adli Sicil Kaydı Çalışanlar Dahil

14.İş yerinde kamera sistemi kurularak faturası ibraz edilecek

Not: Belediyemizden alınan işyeri Açma ve çalıştırma ruhsatının, söz

Konusu iş yerinin iptali veya kapanışı durumunda,geri iade edilmesi zorunludur

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1450 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3416201