METRUK YAPI İLANI

METRUK YAPI İLANI

İlçemiz sınırları içerisinde tespiti yapılan metruk yapılarla ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre, yapı sahiplerine adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tebliğ yapılmaktadır. Ancak bu şekilde tebliğ yapılamadığı durumlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi'nde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir...” hükmü yer almaktadır.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 131 | Toplam Ziyaret Sayısı: 5041478