Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni  Planı Değişikliği

İlgi yazı ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 08.02.2021 tarih ve 2299105 sayılı yazısı ile Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş OSB Mahallesi sınırları içinde yer alan ve sayısal verileri iletilen yaklaşık 17 hektar büyüklüğündeki alanın, Organize Sanayi Bölgesi  (OSB) Yer Seçimi Yönetmeliğinin 9'uncu  maddesi gereği Ergene 2 OSB'ye ilave edilerek OSB yeri olarak sınırlarının kesinleştirildiği bildirilmiş, Ergene-2 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün  12.03.2021 tarih ve 236 sayılı yazısı ile de OSB  sınırına ilave edilerek yer seçimi  kesinleştirilen söz konusu alana ilişkin yürürlükteki Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planında (ÇDP) düzenleme yapılması talep  edildiği,  Bakanlığımızın 30.03.2021 tarih ve 649778 sayılı yazısı ile yapılan incelemeler neticesinde yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP'de Ergene-2 OSB alanının sınırlarının işli olmadığı ve anılan OSB Alanının ÇDP'de gösterilmesine yönelik şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ergene-2 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazılarda  Ergene-2  OSB'ye ilave edildiği belirtilen alanla birlikte söz konusu Ergene-2 OSB alanının güncel sayısal verileri ile yürürlükte bulunan çevre düzeni planında düzenlenmesine yönelik  Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı'nın görüşü talep edildiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 05.04.2021 tarih ve 2467882 sayılı yazısı ile söz konusu OSB alanına ilişkin yer seçim komisyon raporları ve sınır kesinleştirme yazıları gönderilerek, bahse konu OSB'nin ve ilave alanının yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP'de yazısı ekinde iletilen sınırlar dahilinde düzenleme yapılmasında sakınca olmadığı belirtildiği ifade edilerek, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP ve yukarıda belirtilen yazılar ile iletilen görüşler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde; Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin 4562 sayılı "Organize  Sanayi Bölgeleri Kanunu" ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmakta olduğu gözönünde tutularak, Ergene 2 OSB ve İlave Alanına ilişkin Yer Seçimi Komisyonlarınca uygun görülen yaklaşık 750 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP'nin F-19 nolu plan paftasında (Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan kısım) "Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" olarak gösterilmesine yönelik yapılan düzenleme 1.No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 08.04.2021 tarihinde  Bakanlığımızca onaylanmış olup, bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün "www.csb.gov.tr/gm/mpgm" internet adresinde yayımlanmakta olan 08.04.2021 tarihinde onaylanan "Trakya  Alt  Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği"nin [F-19nolu plan paftasında  (plan  onama  sınırı içinde  kalan alan), Plan Değişikliği Açıklama Raporu] Mekânsal  Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33.maddesi uyarınca askıya çıkarılması, askıya çıktığına ve askıdan indirildiğine dair tutanakların askı süresinin bitiminden itibaren varsa itirazlar ile birlikte 10 (On) gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi ve söz konusu plan değişikliğinin İlimiz dahilindeki ilgili kurumlara duyurulması istenmektedir.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 565 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3680047